Selecteer een pagina

Algemen voorwaarden

Weet meteen waar je aan toe bent.

Algemene voorwaarden Reset2Power

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijk tot stand gekomen overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Reset2Power richt zich op coaching binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Reset2Power is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 75244462.

 

Artikel 3 | Definities

 1. Opdrachtnemer is in deze Reset2Power en gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten.
 2. Opdrachtgever is in deze de client die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Reset2Power. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

 

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Coachingstraject

 1. Opdrachtnemer stelt een persoonlijk plan van aanpak voor op basis van de coachvraag van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor het coachtraject stop te zetten indien opdrachtgever gemaakte afspraken herhaaldelijk niet nakomt.

 

Artikel 6 | Prijzen en offertes

 1. De opdrachtgever is vooraf op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de overeenkomst van opdrachtnemer heeft ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

 

Artikel 7 | Annulering door opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coachings te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren.
 2. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% terug van betalingen bestemd voor coachings of consulten die nog niet plaatsgevonden hebben. De overeenkomst beëindigt zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

 

Artikel 8 | Het verzetten van afspraken

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden langer dan 24 uur van tevoren worden niet in rekening gebracht.
 2. Bij niet verschijnen dan wel aanwezig zijn van de opdrachtgever bij een gepland gesprek worden de kosten voor de coaching in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 

 

Artikel 9 | Geheimhouding

 1. Reset2Power is verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachings of adviesopdrachten.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 11 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer proberen in overleg met opdrachtgever tot een passende oplossing te komen.

Voor aanvang van de diensten door opdrachtnemer worden deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever verstrekt en vormen een onderdeel van de overeenkomst.

Zet nu de eerste stap naar je nieuwe leven!

Bel voor een afspraak

06 – 2691 0049

Of mail me

info@reset2power.nl

Of stuur mij een bericht.